Husregel

I det gemensamma intresset för alla invånare i detta hus samt för en gemenskap och för en korrekt behandling av fastigheten utfärdar vi dessa husregler. Den reglerar samexistensen för alla rumskamrater i huset. Vi ber dig därför att följa dessa regler

Husreglernas giltighet, innebörd och syfte

Det här är husreglerna Lägenheter 55-1 till 55-3 och 57-1 till 57-5 och reglerar samexistensen för alla parter som bor under ett tak. Detta regelverk är en del av hyresavtalet och finns även tillgängligt för alla boende på Internet för besiktning.

Husreglernas specifikationer avser den privatanvända ytan, de gemensamma utrymmena (vind, cykelförråd och tvättstuga) samt den uteplats som hör till fastigheten. Grannskapslag (BGB, §§ 903—924), den arrendelagen och villaägandelagen; dessa utgör ramen för de rättigheter och skyldigheter som gäller lika för alla invånare.

Dessa riktlinjer syftar till att minska risken för skador i huset och på den tillhörande fastigheten, att säkerställa att fastigheten hanteras varsamt, att tillvarata alla parters respektive intressen och att möjliggöra en harmonisk samexistens.

Alla boende och hyresvärden kan kräva efterlevnad av husreglerna; husreglerna får endast ändras av hyresvärden, om alla hyresparter går med på en förändring. Om en hyresgäst bryter mot avtalsmässigt överenskomna bestämmelser i husreglerna kan det resultera i en varning från hyresvärden. Den som upprepade gånger och med korta intervaller åsidosätter husreglernas regler begår avtalsbrott.

I allvarliga fall kan hyresvärden säga upp avtalsförhållandet utan att iaktta en uppsägningstid efter en misslyckad varning. Hyresgästen är skyldig att betala ersättning för alla skador som hyresvärden åsamkas på grund av bristande efterlevnad av husreglerna och bristande efterlevnad av anmälningsskyldigheten.

tysta tider och buller

Dessa husregler fastställer tysta tider för att undvika bullerstörningar för boende under de sena kvällstimmarna och middagstid. Absolut tystnad behöver inte råda under denna period. Däremot bör underhållning, tv-apparater, radioapparater eller andra bruskällor förbli på rumsvolymen. Riktlinjen är buller från cirka 55 decibel dagtid och från cirka 45 decibel nattetid.

Lagstiftaren definierar förbjudet buller enligt §117 i den Förseelse lag (OwiG) Ljud som kan undvikas och stör den genomsnittliga personen. Här står det: "Den som utan befogad anledning eller i otillåten omfattning eller en efter omständigheterna undvikbar omfattning förorsakar buller som är ägnat att medföra betydande olägenhet för allmänheten eller närområdet eller skada annans hälsa agerar. i strid med bestämmelserna."

I detalj

 • Varje hyresgäst ska bidra till att undvika oväsentligt buller i lägenheten, i huset, på gården och på fastigheten.
 • Särskild hänsyn krävs mellan 12.00:14.00 och 22.00:7.00 och mellan XNUMX:XNUMX och XNUMX:XNUMX. Under viloperioderna ska radioapparater, tv-apparater, cd-spelare etc. användas med rumsvolym och att spela musikinstrument är strängt förbjudet.
 • Vid firande för ett speciellt tillfälle bör alla rumskamrater informeras i god tid.
 • Avstå från att använda tvättmaskiner och torktumlare om det finns risk för att andra hyresgäster blir besvärade.

gemensamma områden

Gemensamma ytor är de områden som är öppna för alla boende Tvättrum, den cykelförråd, den vind och trapphus.

I detalj

 • Ytterdörrar och gårdsdörr ska alltid hållas stängda av säkerhetsskäl.
 • Utrymningsvägarna (hus- och innergårdsingångar, trappor och korridorer) ska alltid hållas fria.
 • Under den kalla årstiden ska fönster i källaren, på vinden och i trapphuset hållas stängda.
 • Vid regn och storm ska takfönster vara stängda och låsta.
 • Såvitt detta är igenkännligt för de boende i huset ska läckor och andra defekter i gas- och vattenledningarna omedelbart anmälas till ansvarigt elbolag och hyresvärden.
 • Om du märker att det luktar gas i ett rum får du inte gå in i det med lampan tänd. Elektriska strömbrytare får inte aktiveras. Fönstren ska öppnas, huvudavstängningsventilen ska stängas omedelbart.
 • Förvaring av brandfarliga, lättantändliga och luktframkallande ämnen i källaren eller på vinden är förbjuden.

städning och vinterservice

den Rengöring av trapphusenr, av de gemensamma rummen och av gården mellan ytterdörrarna och gårdsdörren tas över av ett företag varannan vecka. Kostnaderna för detta förs över på hyresgästerna. Dessutom måste följande punkter observeras:

I detalj

 • Huset och tomten ska hållas i rent och snyggt skick.
 • Det är förbjudet att mata duvorna.
 • Butiks- och restaurangägarna är skyldiga att följa skyldigheten att sopa och röja framför huset och på parkeringen.
 • När du vattnar blommor på blombrädor och i blomlådor på balkongen och i fönsterbrädan, se till att vattnet inte rinner ner för husväggen och droppar ut på andra hyresgästers fönster och balkonger.
 • Avfall som genereras i hushållet får endast slängas i de soptunnor och behållare som är avsedda för detta ändamål. Avfall som slängs bredvid ska tas bort omedelbart
 • Farligt avfall och skrymmande gods ska kasseras separat enligt stadens bestämmelser och hör inte hemma i de interna sopkärlen.
 • Hyresgästen ska låta hämta skrymmande på egen bekostnad eller av grovsophanteringen.
 • Sopor måste separeras konsekvent och korrekt i enlighet med officiella föreskrifter.
 • Lägenheten kan också ventileras tillräckligt under den kalla årstiden genom att öppna fönstren.
 • Den gemensamma tvättstugan, vinden och cykelkällaren ska lämnas i gott skick.

brandföreskrifter

Alla allmänna tekniska och officiella föreskrifter, särskilt bygg- och brandföreskrifterna (inklusive förvaring av brandfarliga eller brännbara material) måste följas.

Inte tillåtet

 • Öppet ljus och rökning på vinden och i källaren. Förvaring av brandfarliga och lättantändliga ämnen såsom bensin, alkohol, olja, förpackningsmaterial, fyrverkerier etc. på vinden och i källaren samt förvaring av möbler, madrasser, textilier, fotomaterial, färg på vinden .
 • Större föremål ska placeras så att rummen förblir tillgängliga och överskådliga.
 • Mindre föremål får endast förvaras i containrar (kartonger, kistor, resväskor).

Hyresgästen är skyldig

 • Att låta sotaren kontrollera gasolvärmarna och att rengöra skorstensrören som slutar i de hyrda rummen.
 • För att tillåta företaget Scheerle GmbH att kontrollera, rengöra och reparera gasolvärmarna.
 • Ändringar av rökkanaler kan endast göras med hyresvärdens, de ansvariga myndigheternas eller den behöriga sotarens samtycke.
 • I händelse av brand eller explosion, vidta lämpliga motåtgärder och ring brandkåren (112) och informera hyresvärden.
 • Gas: Om det finns en misstänkt lukt, stäng omedelbart huvudavstängningsventilerna och kontakta Scheerle GmbH (+49 7131 177681) eller Heilbronner Supply GmbH (+49 7131 564248) och att meddela hyresvärden.
 • Vid längre frånvaro, stäng avstängningsventilen på gasmätaren.

grillning

Kolgrillar producerar inte bara mycket rök som snabbt kan irritera grannar, utan de öppna lågorna ökar också risken för stadsbränder.

 • Det är förbjudet att använda kolgrillar.
 • Gasolgrillar kan användas på de privata balkongerna.

rökning

Det råder rökförbud i lägenheter, trapphus, gemensamma utrymmen och lokaler. Vid behov kan du röka på den privata balkongen. Detta för att skydda de andra boendena från skadlig cigarettrök och förhindra att nikotin tränger in i väggarna. 

rullande materiel

Parkering av fordon av något slag i trapphuset är förbjudet Sför att minska snubbelrisken och för att hålla utrymningsvägarna fria. Där får inga cyklar, barnvagnar, pushbilar eller skotrar parkeras.

 • Det är inte tillåtet att parkera mopeder, motorcyklar och skotrar i lägenheten, i angränsande rum, i trapphuset eller i källaren. 
 • Den gemensamma cykelkällaren (55) eller källaren (57) kan användas för cyklar, el-skotrar och pedelecs.

antenner och parabolantenner

Alla lägenheter och butiker är utrustade med kabel- och telekomanslutningar, vilket möjliggör både tv- och radiolyssning och även kan säkerställa tillgång till internet. Därför är ytterligare montering av antenner eller parabolantenner förbjuden.

föräldrar och barn

Föräldrar är skyldiga att fullgöra sin tillsynsplikt och ska även se till att det inte blir tjafs i trapphusen (risk för skador).

I detalj

 • Hyresgästen måste ha tillräcklig tillsyn över sina barn. Ingenting får spillas, hällas eller kastas ut genom fönster, balkonger eller trapphus.
 • Det är tillåtet att leka på den mycket lilla innergården eller på balkongerna.
 • Plaskbassänger kan placeras på balkongerna.
 • Det är viktigt att se till att medtagna husdjur inte lämnas utan tillsyn i de allmänna utrymmena.
 • Ägare uppmanas att omedelbart städa upp all förorening som orsakats av deras husdjur.

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen är skyldig

 • Håll golv torra och korrekt behandlade för att förhindra skador. Utveckling av tryckpunkter ska undvikas genom att använda lämpliga dynor.
 • För att inte skada gas-, vatten- och avloppssystemen, det elektriska systemet och annan hushållsutrustning, i synnerhet för att förhindra stopp i avloppsrören och för att hålla gaspannorna rena och för att förhindra fel i dessa Scheerle GmbH-anläggningar (+49 7131 177681) och att omedelbart rapportera till hyresvärden.
 • Hålla dörrar och fönster stängda under stormar eller frånvaro.
 • Att inte slösa energi och vatten.
 • Följ noggrant reglerna för drift av gaspannor och varmvattenberedare.
 • Hantera och förvara alla tillbehör och nycklar varsamt.
 • För att stänga kranarna, speciellt under en tillfällig vattenpropp.
 • Håll alltid alla vattenförande föremål frostfria, vid kraftig frost dränera vattenröret och vid behov även toalettskål, cistern och andra anläggningar.
 • Håll dörrar och fönster väl stängda under uppvärmningsperioden, även i ouppvärmda rum. Begränsa ventilationen till vad som är absolut nödvändigt. Vid frost får radiatorventilerna inte vara inställda på "kallt" eller "noll".
 • I grunden är en hyresgäst inte skyldig att hålla sin lägenhet mysig och varm. Han måste dock värma så mycket i alla rum att radiatorer och vattenledningar inte fryser och att det inte uppstår mögel- eller fuktskador.
 • Frånvaro fritar inte hyresgästen från att vidta adekvata frostskyddsåtgärder.

Vid utflyttning

Nycklarna ska överlämnas till hyresvärden om hyresgästen helt eller delvis flyttar ut innan kontraktet löper ut; även om han lämnar föremål i rummen, men avsikten att avstå från hyresfastigheten framgår av de kvarlämnade föremålens antal och art. I detta fall har hyresvärden rätt att ta de uthyrda rummen i besittning före slutlig vräkning.