25.3.02022

Kaiserstrasse | © Shutterstock

Brant tes

I decennier har jag undrat varför SPD och fackföreningarna förstör vårt utbildningssystem? Ändå är det fullt förståeligt. Båda "institutionerna", som påstås vara dedikerade till folkets välfärd, måste mycket snabbt inse att de välnärda arbetarna flyr ifrån dem i massor. De får bara en någorlunda säker anslutning bland de jobbinnehavare vars rikedom och ve beror på en statligt kontrollerad arbetsmarknad – men även här tjuvjagar de andra partierna redan.

Därför måste SPD och de fackliga organisationerna, precis som de sociala föreningarna och hjälporganisationerna, själva ta hand om sina framtida väljare och kunder, eftersom en fungerande marknadsekonomi sakta men säkert håller på att avskaffa inte bara fattigdomen utan också, helt logiskt, beroende lönearbete.

Det är därför partiideologerna har gjort allt de kan under väldigt lång tid, inte bara för att skapa ett tillräckligt stort prekariat, utan också för att cementera det för all framtid!

Och vad är det bästa sättet att uppnå detta? Helt enkelt genom att sabotera det offentliga utbildningssystemet och etablera intelligens, prestation, initiativförmåga och flit som ett samhälles nya dödssynder.

Dumma och lättsamma människor kommer att bilda en god medlemspotential som blir glada över att SPD och facken regelbundet erbjuder dig allmosor - och de har lärt sig av sina misstag, för "deras kunder" ska inte ha det för bra längre, annars de kommer att titta över kanten på tallriken en gång.

Och vad har jag lärt mig av det?

Lita inte på någon som bygger sin egen existens på andras svåra situation!

Parkeringsplatser

Sedan 2015 har jag frågat mig själv varför det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser planerade och skapade i Heilbronn (t.ex. Südbahnhof eller Neckarbogen). Och jag ställer mig inte bara denna fråga, utan också regelbundet våra kommunalråd. Särskilt inför nya byggprojekt (t.ex. höga platser), som våra kommunfullmäktige måste gå med på.

Jag vill påpeka att varje ny lägenhet säkerligen kommer att behöva mer än en parkeringsplats och att så kommer att fortsätta vara fallet i många år framöver, och att det därför är absolut nödvändigt att minst 1,5 parkeringsplatser (parkeringsnyckel) finns som ingick i planeringen för varje lägenhet avvisades alltid av de kommunfullmäktige jag kontaktade i detta avseende, och sa att de inte hade några beslutsbefogenheter eftersom detta var tydligt föreskrivet i delstatslagstiftningen — ergo, våra kommunfullmäktige är bara hjälplösa ställföreträdare för en större helhet.

Idag kan jag nu läsa följande med Heilbronner-röst:

"I den första fasen av byggandet, rapporterar Jan Fries, var tonhöjdsförhållandet 0,6. För den andra byggfasen höjdes nyckeln till 0,8, men byggandet skulle nu i slutändan baseras på nyckeln på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Dessutom, betonar Fries, kan det planerade kvartersgaraget täcka kraven på parkeringsplats.”

Voice of Heilbronn (25.03.2022: 31)

Som det hela är nu får våra kommunalråd säga sitt. För i slutändan bestämmer de som får pengar eller andra förmåner från staten och som då får stå för notan. Det vore bättre om våra kommunalråd funderade över hur problem kan lösas och hur framtida utmaningar kan bemästras. Vi behöver inte parlament (!) för beslut om vem som får tjäna pengar och inte — och inte heller kommuner.

Nu när jag har blivit lite mer nyfiken letade jag upp delstatslagstiftningen och presenterar den relevanta paragrafen här:

§ 37
Parkeringsplatser för motorfordon och cyklar, garage

(1) Vid uppförande av byggnader med lägenheter ska en lämplig uppställningsplats för motorfordon skapas för varje lägenhet (nödvändig biluppställningsplats). Vid uppförande av andra konstruktioner och andra anläggningar där in- och utfartstrafik är att förvänta ska erforderligt antal bilparkeringsplatser skapas i ett sådant antal att de räcker för att anläggningarna ska kunna användas på rätt sätt med hänsyn till lokal kollektivtrafik. Istället för nödvändiga parkeringsplatser tillåts uppförande av nödvändiga garage; i enlighet med punkt 8 kan garage också begäras. Upp till en fjärdedel av de nödvändiga bilparkeringsplatserna enligt meningen 2 kan ersättas genom att skapa cykelparkeringsplatser. Fyra cykelparkeringar ska skapas för en bilplats; de på detta sätt skapade cykelparkeringsplatserna avräknas inte mot skyldigheten enligt 2 mom.

(2) Cykelparkeringsplatser ska finnas vid uppförande av konstruktioner där cykeltrafik förväntas komma in och ut. Deras antal och kvalitet beror på den förväntade regelbundna efterfrågan (nödvändiga cykelparkeringsplatser) baserat på anläggningens typ, storlek och placering. Nödvändiga cykelparkeringar ska vara lättillgängliga från allmän trafikplats och ska möjliggöra ett effektivt stöldskydd; om de ska produceras för lägenheter måste de också skyddas mot väder och vind.

(3) Vid förändringar eller förändringar i användningen av anläggningar måste parkeringsplatser eller garage tillhandahållas i tillräckligt antal för att rymma de ytterligare motorfordon och cyklar som förväntas till följd av förändringen. Meningen 1 gäller inte uppdelning av lägenheter eller projekt för att skapa ytterligare boyta genom tillbyggnad, tillbyggnad, ändrad användning, tillbyggnad av våningsplan eller byte av tak om bygglovet eller anmälan om byggnaden går minst fem år tillbaka i tiden.

(4) Byggnadsrättsmyndigheten kan medge att nödvändiga parkeringsplatser eller garage uppförs inom skälig tid efter det att anläggningen färdigställts. Den ska avbryta produktionen så länge och i den mån det inte finns något påvisbart behov av parkeringsplatser eller garage och de ytor som behövs för produktionen är säkrade för detta ändamål genom byggnadsbelastning.

(5) Nödvändiga parkeringsplatser eller garage ska skapas

1. på byggarbetsplatsen,
2. på annan fastighet inom rimligt avstånd eller
3. med kommunens medgivande på tomt i kommunen.

Tillverkning på annan tomt än byggnadstomten ska för detta ändamål säkras genom byggnadsbelastning. Om trafikskäl kräver det kan byggnadsrättsmyndigheten efter medgivande av kommunen bestämma om parkeringsplatserna eller garagen ska byggas på byggplatsen eller på annan plats.

.

Statliga byggregler för Baden-Württemberg (LBO) i versionen av den 5 mars 2010

antidemokrater

Det skulle vara ett grovt misstag att anta att även i den mest framgångsrika demokratin är alla medborgare demokrater. Det är nog till och med så att de framgångsrika demokratierna inte bara attraherar antidemokrater från alla länder, utan också är idealiska grogrunder för helt nya antidemokrater. Vi kunde observera detta särskilt väl i USA nyligen, och de flesta av oss är fortfarande chockade över det idag.

Men det här är nog absolut nödvändigt, för om alla vore bra skulle det goda inte existera längre. Och så kan du bara vara en bra demokrat om du alltid har valet att också vara antidemokrat.

Och för att komma tillbaka till oss tyskar, varken 1945 eller 1989 blev vi frivilligt och absolut inte ivriga demokrater. Vid dessa två ”vändpunkter” var de existerande demokraterna, både i väst och öst, en mycket liten minoritet, och väldigt få av dem hade faktiskt något att säga till om i demokratins vidare utveckling.

De flesta av oss kunde följa detta ganska bra på 1990-talet, hur de mest lovande kommunisterna i DDR hissades in i alla kontor i den federala tyska demokratin över en natt och hur de fortfarande har att säga till om i den demokratiska diskursen än i dag.

Vi har inte lärt oss något av Förbundsrepubliken Tysklands misstag på 1950- till 1970-talen, eftersom åtminstone några nationalsocialister där upprepade gånger avlägsnades från sina demokratiska ämbeten. Våra kommunistiska medborgare har varit förskonade från detta till denna dag.

Vi – åtminstone de äldre bland oss ​​– kunde också mycket väl följa hur antidemokraterna integrerade sig fullständigt i de demokratiska partierna, ibland under decennier, och sedan, i vågor så att säga, om och om igen, genom nya stiftelser, som tror att de var i vänster eller höger kant känner att deras tid har kommit igen.

Och det är därför man måste erkänna, vare sig man vill det eller inte, att utbudet av demokratiska partier i Förbundsrepubliken Tyskland är mindre än man kan tro. Det tog mig lång tid själv att kunna acceptera detta faktum, nämligen att det inte kan finnas något demokratiskt parti till höger om CSU och inte heller något demokratiskt parti till vänster om SPD - förutom några förlorade, kanske bara förvirrade , figurer som sätter en demokratisk mantel över dessa antidemokratiska partier.

Det riktigt intressanta med den här saken är att det knappast är... Victor Orban och Co förutom — det finns politiker eller partier som öppet och fullt ut tror på sin antidemokratiska attityd.

Dessa antidemokrater antyder nämligen att demokratin i våra samhällen – och detta efter alla de senaste decennierna – faktiskt har blivit kapabel att vinna majoritet, och dessa antidemokrater tror bara att de kan avskräcka oss väljare genom att lura och lura oss.


dagens födelsedagar

Arturo Toscanini, Bela Bartok och Aretha Franklin

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt