jury

Postfoto: Justitia | © Gerd Altmann från Pixabay 

Det här är en mycket aktuell fråga för vissa människor i Heilbronn, eftersom valet av lekmannadomare för räkenskapsåren 2024-2028 väntar; mandattiden för lekmannadomare är fem kalenderår. Som ordförande för Fria Väljarna är jag lite engagerad och tror att jag kan komma till tals. Å ena sidan var min far lekmannadomare vid Heilbronns domstolar i decennier och jag själv var lekmannadomare vid en militärdomstol.

Lekdomare är hedersdomare som deltar i huvudförhandlingarna i brottmål. Lekmannadomare används i den lokala domstolen, i regionrätten och, som nämnts ovan, även i trupptjänstdomstolarna. Tingsrättens lekmannarätt består av en yrkesdomare och två nämndemän, i regionrättens stora kriminalkammare arbetar två nämndemän vid sidan av tre yrkesdomare. Lekdomarna är lika med domaren. Om du vill veta mer om användningen av lekmannadomare i värnpliktsdomstolar hänvisar jag till 74 § i Militära disciplinbalken. De viktigaste reglerna för alla lekmannadomare finns i den tyska domarlagen och domstolsförfattningslagen.

Den ursprungliga tanken bakom lekmannadomarna är att stärka medborgarnas förtroende för rättsväsendet genom deras deltagande i domstolsprocesser och att uppnå en så realistisk rättspraxis som möjligt.

Förfarandet för att utse lekmannadomare regleras i domstolsförfattningslagen (§ 31-38) och genomförs i Heilbronn enligt följande:

Juryn väljs i en process i två steg. Först ska en förslagslista upprättas som innehåller minst dubbelt så många personer som det ska väljas till lekmannadomare och som ska beslutas av kommunfullmäktige. Den lokala domstolen slår sedan samman de föreslagna listorna över alla kommuner i rättsdistriktet till en enhetlig lista. Under sensommaren 2023 kommer sedan en valnämnd för lekmannadomare att välja ut erforderligt antal lekmannadomare för både tings- och regionrätterna från förslagslistan.

Det är ännu inte känt hur många personer som ska ingå i den aktuella Heilbronns förslagslista. Siffran fastställs av tingsrättens ordförande och meddelas inom en tidsram som anges i lag. Vid det senaste juryvalet måste minst 101 personer nomineras. I enlighet med tidigare praxis ska hälften nomineras av de partier och grupper som är representerade i kommunfullmäktige. Respektive andel beräknas utifrån nuvarande mandatfördelning i kommunfullmäktige enligt Sainte-Lague/Schepers-metoden. Lämpliga förfrågningar görs till följande institutioner för att namnge den andra halvan: Industri- och handelskammaren, Hantverkskammaren, Tyska fackföreningsförbundet, Evangeliska och katolska kyrkan och alla kunniga invånare i Advisory Board for Participation and Integration.

Om för få förslag lämnas in från kommunfullmäktige och från institutionerna [senast den 27 februari 2023] kommer en offentlig utlysning från medborgarskapet att göras i mars.

Staden Heilbronn, 16 januari 2023

De fria väljarna har nu gjort upp sin förslagslista. Vi ska nu skaffa nödvändiga underskrifter och sedan dela våra förslag med stadsförvaltningen.


Juryns kontor